જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાનું સ્તર વધારવા અને ગ્રામ્ય સ્તરે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાય જૂથો માટે ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે રોજગારના વધુ અને વધુ નવા રસ્તાઓનું સર્જન કરવા માટે. અથવા ઓછી વસ્તીવાળા શહેરમાં 2000 અથવા રૂ.1 લાખથી વધુ.

સરકારશ્રીની જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના હેઠળ રાજ્યના ગામડાઓમાં 24 કલાક 3-તબક્કાનો વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. પરિણામે, તે ગ્રામીણ લોકોને તેમના પોતાના ગામમાં નાની કુટીર, ઝૂંપડીઓ અને ગ્રામીણ કુટીર સ્થાપીને રોજીરોટી કમાવવાની નવી તકો પૂરી પાડી છે.

ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાનું સ્તર વધારવા અને ગ્રામ્ય સ્તરે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાય જૂથો માટે ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે રોજગારના વધુ અને વધુ નવા રસ્તાઓ બનાવવા માટે જ્યોતિ ગ્રામદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) અથવા 2000 કે તેથી ઓછી વસ્તી ધરાવતા નગરોમાં. રૂ.1 લાખથી વધુ અને રૂ.25 લાખ સુધીના નવા પ્રોજેક્ટ માટે લોનની અરજીઓ બેંકની ભલામણ બાદ જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે.

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022

યોજનાનું નામ :- જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના
યોજના :-ગુજરાત સરકાર દ્વારા અમલી
ઉદ્દેશ્ય :-ગ્રામીણ વસ્તીને આવક અને યુવાનોને રોજગારી પ્રદાન કરવી
લાભાર્થી :-બધા બેરોજગાર અને કામદારો
અરજી કરવાની રીત:-ઑફલાઇન
મળવાપાત્ર લાભો :-નાણાકીય લાભો
સત્તાવાર સાઇટ:-https://panchayat.gujarat.gov.

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022 માટે પાત્રતા:

ઉંમર :- લાભાર્થીની ઉંમર 25 થી 50 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

શૈક્ષણિક લાયકાત :- 10મું પાસ અને નિયમિત વ્યવસાયમાં એક વર્ષનો અનુભવ.

આવક :- કોઈ મર્યાદા નથી.

લોન મર્યાદા જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના 2022

  • રૂ.1 લાખથી વધુ અને રૂ.25 લાખ સુધીના નવા ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટને બેંક પાસેથી લોન માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે.
  • • આ યોજનાના હેતુ માટે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચમાં પ્લાન્ટ ખર્ચ, મશીનરી સામગ્રી ખર્ચ અને આ બંને ખર્ચના મહત્તમ 10 ટકા સુધીની કાર્યકારી મૂડીનો સમાવેશ થાય છે. પ્રોજેક્ટના ખર્ચમાં જમીન અને મકાન બાંધકામની કિંમતનો સમાવેશ થશે નહીં.
  • • પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ અને મશીનરીના રોકાણ માટે ઓછામાં ઓછા રૂ. પાંચ લાખ હોવા જોઈએ.
  • મોટી રકમ SC/ST/મહિલા/PWD/Ma. સૈનિક અન્ય:
  • ઉપર રૂ.10 લાખ 30 ટકા 25 ટકા
  • રૂ.10 લાખથી રૂ.25 લાખ રૂ.10 લાખના 30 ટકા + બાકીની રકમના 10 ટકા રૂ.10 લાખના 25% + બાકીની રકમના 10%

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

બેંક શાખા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી લોનની સંપૂર્ણ રકમ ભરપાઈ થઈ ગયા પછી, બેંકમાંથી માર્જિન મનીના દાવાની પ્રાપ્તિ પર ચૂકવવાપાત્ર માર્જિન મનીની રકમ ઉધાર લેનારાના ખાતામાં સરકારની અનામત થાપણ તરીકે ઉધાર લેનારના નામે રાખવામાં આવશે. બે વર્ષના સમયગાળા માટે. બે વર્ષ પછી, જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રે એકમ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યું છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવી પડશે અને બેંકને પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે. તે પછી, બેંક લેનારાના ખાતામાં માર્જિન મનીની રકમ જમા કરી શકે છે

Leave a Comment